تعرفه پلن ها و پیام کوتاه

سفارش پلن پیام کوتاه

تعرفه پلن ها و پیام کوتاه :

نوع پلنقیمت پلن (تومان)قیمت پیام کوتاه (تومان)مبلغ شارژ (تومان)خط عمومی رایگانقابلیت خرید خطوط اختصاصی
کاربران عمومیرایگان101 تا 500,000داردنامحدود
کاربران حرفه ای22,0009.81 تا 500,000داردنامحدود
کاربران تجاری45,0009.61 تا 500,000داردنامحدود
کاربران تبلیغاتی88,0009.41 تا 500,000داردنامحدود
کاربران سازمانی160,0009.21 تا 500,000داردنامحدود
کاربران نمایندگی260,00091 تا 500,000داردنامحدود