بروزرسانی امنیتی ناحیه کاربری

Sunday, July 23, 2017

با توجه به باگ های گزارش شده توسط مشتریان ، ناحیه کاربری به نسخه جدید بروزرسانی شد !

در این نسخه باگ های امنیتی مهمی رفع شدند.همچنین مشکلات رجیستر دامنه نیز برطرف شده است.

با آرزوی موفقیت - تیم مفیدهاست