سرورهای اختصاصی ابری هلند از دیتاسنتر لیزوب هلند

با آپتایم واقعی 100 درصد

پلن یک


 
500,000 ریال
ماهانه

360,000 هزینه تنظیم

1 GB RAM

Core 1 V CPU

40GB - SAN Storage, RAID 10 HDD

1000Mbps Full-Duplex UPLINK

1 آی پی اختصاصی

4000GB ترافیک ماهیانه

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

لیزوب دیتاسنتر

غیرقابل نصب Windows Server 2012 SE

79,000 تومان CPanel (VPS)

غیرقابل نصب پلسک

پلن دو


 
981,000 ریال
ماهانه

360,000 هزینه تنظیم

2 GB RAM

Core 2 V CPU

60GB - SAN Storage, RAID 10 HDD

1000Mbps Full-Duplex UPLINK

1 آی پی اختصاصی

6000GB ترافیک ماهیانه

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

لیزوب دیتاسنتر

85,000 تومان Windows Server 2012 SE

79,000 تومان CPanel (VPS)

64,000 تومان پلسک

پلن سه


 
1,635,000 ریال
ماهانه

360,000 هزینه تنظیم

4 GB RAM

Core 4 V CPU

80GB - SAN Storage, RAID 10 HDD

1000Mbps Full-Duplex UPLINK

1 آی پی اختصاصی

8000GB ترافیک ماهیانه

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

لیزوب دیتاسنتر

85,000 تومان Windows Server 2012 SE

79,000 تومان CPanel (VPS)

64,000 تومان پلسک

پلن چهار


 
2,834,000 ریال
ماهانه

360,000 هزینه تنظیم

8 GB RAM

Core 8 V CPU

160GB - SAN Storage, RAID 10 HDD

1000Mbps Full-Duplex UPLINK

1 آی پی اختصاصی

10TB ترافیک ماهیانه

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

لیزوب دیتاسنتر

85,000 تومان Windows Server 2012 SE

79,000 تومان CPanel (VPS)

64,000 تومان پلسک