پلن های اس ام اس مفیدهاست

خط عمومی رایگان و کنترل پنل اختصاصی

کاربران عمومی


 
0 ریال

قابل شارژ از 1 تا 500 هزارتومان
کنترل پنل اختصاصی رایگان
mofidhost.net/blog/line-price


10 تومان قیمت پیام کوتاه

دارد خط عمومی رایگان

نامحدود قابلیت خرید خطوط اختصاصی

کاربران حرفه ای


 
220,000 ریال

قابل شارژ از 1 تا 500 هزارتومان
کنترل پنل اختصاصی رایگان
mofidhost.net/blog/line-price


9.8 تومان قیمت پیام کوتاه

دارد خط عمومی رایگان

نامحدود قابلیت خرید خطوط اختصاصی

کاربران تجاری


 
450,000 ریال

قابل شارژ از 1 تا 500 هزارتومان
کنترل پنل اختصاصی رایگان
mofidhost.net/blog/line-price


9.6 تومان قیمت پیام کوتاه

دارد خط عمومی رایگان

نامحدود قابلیت خرید خطوط اختصاصی

کاربران تبلیغاتی


 
880,000 ریال

قابل شارژ از 1 تا 500 هزارتومان
کنترل پنل اختصاصی رایگان
mofidhost.net/blog/line-price


9.4 تومان قیمت پیام کوتاه

دارد خط عمومی رایگان

نامحدود قابلیت خرید خطوط اختصاصی

کاربران سازمانی


 
1,600,000 ریال

قابل شارژ از 1 تا 500 هزارتومان
کنترل پنل اختصاصی رایگان
mofidhost.net/blog/line-price


9.2 تومان قیمت پیام کوتاه

دارد خط عمومی رایگان

نامحدود قابلیت خرید خطوط اختصاصی

کاربران نمایندگی


 
2,600,000 ریال

قابل شارژ از 1 تا 500 هزارتومان
کنترل پنل اختصاصی رایگان
mofidhost.net/blog/line-price


9 تومان قیمت پیام کوتاه

دارد خط عمومی رایگان

نامحدود قابلیت خرید خطوط اختصاصی