سرور مجازی ویندوز

سرور مجازی ویندوز

پلن 20 گیگابایتی


 
350,000 ریال
ماهانه

1536MB RAM

20GB HDD

500GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

پلن 40 گیگابایتی


 
550,000 ریال
ماهانه

2304MB RAM

40GB HDD

1000GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

پلن 80 گیگابایتی


 
850,000 ریال
ماهانه

3840MB RAM

80GB HDD

1500GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location