سرور مجازی ویندوز

سرور مجازی ویندوز

20 GB Plan


 
350,000 ریال
Monatlich

1536MB RAM

20GB HDD

500GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

40 GB Plan


 
550,000 ریال
Monatlich

2304MB RAM

40GB HDD

1000GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

80 GB Plan


 
850,000 ریال
Monatlich

3840MB RAM

80GB HDD

1500GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location