سرور مجازی لینوکس

سرور مجازی لینوکس

پلن 30 گیگابایتی


 
350,000 ریال
ماهانه

1536MB RAM

30GB HDD

500GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

پلن 60 گیگابایتی


 
480,000 ریال
ماهانه

2304MB RAM

60GB HDD

1000GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

پلن 100 گیگابایتی


 
720,000 ریال
ماهانه

3840MB RAM

100GB HDD

2000GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

پلن 150 گیگابایتی


 
980,000 ریال
ماهانه

5376MB RAM

150GB HDD

2300GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location

پلن 200 گیگابایتی


 
1,390,000 ریال
ماهانه

6912MB RAM

200GB HDD

2500GB BandWidth

1GB/s Port

Vmware ESXi 5 Virtualization

Synaptica Canada Location